มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ที่นำคลาวด์คอมพิวติ้ง “ไมโครซอฟท์ อาชัวร์” เสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จับมือกับพันธมิตร ลานนาคอม (LannaCom) เดินหน้าขับเคลื่อนสถาบันการศึกษา ปฏิรูปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ทันสมัย ด้วยไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Microsoft Azure) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์จากไมโครซอฟท์ ตอบรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

“หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วยเช่นกัน โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลโลก” ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าว “ด้วยเหตุนี้เองมหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบไอทีให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา พร้อมสร้างระบบการทำงานที่สะดวกรวดเร็วให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ตัดสินใจลงทุนติดตั้งไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์”

“การนำเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์มาใช้ จะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ทางมหาวิทยาลัยฯ ไว้วางใจให้บริษัท ลานนาคอม ร่วมพัฒนาระบบไอทีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการและการให้บริการทรัพยากรด้านไอทีภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาระบบบริการการศึกษา (การลงทะเบียน) อีเมลสำหรับบุคลากร (UP Mail) อีเมลสำหรับนิสิต (UP Live Mail)  ระบบสารบรรณต่างๆ บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์สำหรับบุคลากรและนิสิต และระบบการเรียนการสอนด้วย Live Broadcast แบบ iClassroom เป็นต้น ด้วยการมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบไอทีในมหาวิทยาลัยนี้เอง ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่นำระบบเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์มาใช้” ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเสริม

“มหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษาบริหารและเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ จึงได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล จากเดิมที่มีการเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร (On-premise) ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายพื้นที่การใช้งานและเก็บข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ โดยบริการหลักที่ใช้คือ Database และ Virtual Machine นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังใช้บริการ Windows Server Datacenter ที่เหมาะสมกับการทำงานขององค์กร และในอนาคตยังมีแผนการที่จะใช้ระบบสำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery หรือ DR) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยที่สุด”

ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Microsoft Azure) จะสามารถสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดายและไร้ขีดจำกัด โดยสามารถปรับเลือกขนาดได้ตามความต้องการ (Scalability) มีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่สูง มีความเสถียรของระบบ ด้วยข้อตกลงในระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ขั้นต่ำ 99.95% และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ สนับสนุนเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีของโอเพ่นซอร์ซ (Open Source) หรือเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์ นักพัฒนาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้าง ติดตั้ง และบริหารจัดการแอพพลิเคชั่น ในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ นอกจากนี้ ระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ยังมาพร้อมมาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 และการรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป โดยร้อยละ 80 ของบริษัทในฟอร์จูน 500 ต่างไว้วางใจเลือกใช้

“ในฐานะพันธมิตรของไมโครซอฟท์ ที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านไอทีแก่มหาวิทยาลัยพะเยา ลานนาคอม ได้ทำการติดตั้งไมโครซอฟท์ อาชัวร์ เพื่อให้บริการใน 2 ส่วนแรกที่สำคัญ คือ การจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ (Learning Management System) ให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และการให้บริการต่างๆ บนเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยฯ และในอนาคต ลานนาคอมมีแผนที่จะแนะนำบริการไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคการศึกษาของบริษัทซึ่งมีคลอบคลุมทั่วภาคเหนืออีกเช่นกัน” นายธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาคอม จำกัด กล่าว

 นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ไม่เพียงเฉพาะองค์กรธุรกิจเท่านั้นที่จำเป็นต้องปรับตัว แม้แต่องค์กรการศึกษานั้นก็จำเป็นต้องเท่าทัน ไมโครซอฟท์สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคลาวด์ (Cloud) ความเป็นโมบิลิตี้ (Mobility) และ บิ๊กดาต้า (Big Data) อีกทั้งการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย ไมโครซอฟท์มีโซลูชั่นที่รองรับและเชื่อมโยงเทรนด์เหล่านี้สำหรับองค์กร สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ ถือว่า ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ช่วยปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย ตอบรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์นั้นจะทำให้ระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารด้านทรัพยากรบุคคลหรือระบบลงทะเบียนนั้นคล่องตัว รวดเร็ว ต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงขึ้น ไมโครซอฟท์จะยังคงร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรต่างๆ ให้การสนับสนุนการพัฒนาในภาคการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน ระบบธุรกรรมต่างๆ รวมไปถึงด้านการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน แบบเรียน การเรียนการสอนผ่านทางไกลหรือวีดีโอเป็นต้น เพื่อเป็นการปฎิรูปภาคการศึกษาในประเทศไทยมีความทันสมัยยิ่งขึ้น”

Leave a Comment