ยิบอินซอย

“ยิบอินซอย”ร่วมบันทึกเทปรายการ…เดินหน้าประเทศไทย โชว์ศักยภาพเอกชนรายแรกที่ผลักดันบุคลากรสู่มาตรฐาน“คุณวุฒิวิชาชีพ” ด้าน ICT

เมื่อเร็ว ๆ นี้  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี   พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และนายเทียนชัย ลายเลิศ  ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “ความสำคัญคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย” เพื่อนำเสนอนโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผู้ประกอบอาชีพและภาคธุรกิจ  ในฐานะองค์การภาคเอกชนผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรก ที่ร่วมผลักดันบุคลากรเข้าสู่การรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ (ICT)   การบันทึกเทปจัดขึ้น ณ  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะนำไปเผยแพร่ในเดือนมีนาคมนี้  

นายเทียนชัย ลายเลิศ  ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  กล่าวว่า บริษัทฯมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนายกระดับบุคลากรร่วมกัน ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ใน 4 สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ได้แก่ สาขา Hardware  สาขา Network & Security สาขา Software& Applications และสาขา Project Management แก่บุคลากร เพื่อให้เกิดการตื่นตัว และตอบรับนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับบุคลากรในองค์กร เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากรเอง และบริษัทฯ อันจะส่งผลองค์รวมต่อประเทศไทยในอนาคต หากประเทศไทยมีบุคลากรด้านนี้เพียงพอ ก็ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เราสามารถดูแลประเทศของเราได้เอง และสามารถหารายได้จากการพัฒนาระบบให้ต่างประเทศอีกด้วย 

Leave a Comment