“เอ็ตด้า” (ETDA) เปิดบ้านเสวนา “How to write Thai place name in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ…อย่างไรกันดี”

“เอ็ตด้า” (ETDA) เปิดบ้านเสวนา “How to write Thai place name in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ...อย่างไรกันดี”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจ มาร่วมล้อมวงเสวนาบนเวที “โอเพ่น ฟอรั่ม” (Open Forum) ในหัวข้อ “How to write Thai place name in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ…อย่างไรกันดี ร่วมกันพูดคุยและหารือการกำหนดรหัสสถานที่ UN/LOCODEตามมาตรฐานของสหประชาชาติและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดประชาคมอาเซียน  (AEC) ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนั้น ในการเขียนชื่อที่อยู่และชื่อสถานที่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นรูปแบบเดียวกันจึงมีความสำคัญยิ่ง

เวทีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำจากหลากหลายวงการ อาทิ แสงจันทร์ แสนสุภา (ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) นฤมล กรีพร(นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) ดร.กฤษณ์ โกสวัสดิ์ (นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย NECTEC)  และ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ETDA ร่วมเวทีเสวนา

ใน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.0016.00 น. ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์
อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาฟรี! สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ Email:press_forum@etda.or.th

และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ictlawcenter.etda.or.th/activities/detail/how-to-write-thai-place-names-in-english

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*