“เอ็ตด้า” (ETDA) เปิดบ้านเสวนา “How to write Thai place name in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ...อย่างไรกันดี”

“เอ็ตด้า” (ETDA) เปิดบ้านเสวนา “How to write Thai place name in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ…อย่างไรกันดี”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจ มาร่วมล้อมวงเสวนาบนเวที “โอเพ่น ฟอรั่ม” (Open Forum) ในหัวข้อ “How to write Thai place name in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ…อย่างไรกันดี ร่วมกันพูดคุยและหารือการกำหนดรหัสสถานที่ UN/LOCODEตามมาตรฐานของสหประชาชาติและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดประชาคมอาเซียน  (AEC) ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนั้น ในการเขียนชื่อที่อยู่และชื่อสถานที่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นรูปแบบเดียวกันจึงมีความสำคัญยิ่ง

เวทีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำจากหลากหลายวงการ อาทิ แสงจันทร์ แสนสุภา (ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) นฤมล กรีพร(นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) ดร.กฤษณ์ โกสวัสดิ์ (นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย NECTEC)  และ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ETDA ร่วมเวทีเสวนา

ใน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.0016.00 น. ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์
อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาฟรี! สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ Email:press_forum@etda.or.th

และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ictlawcenter.etda.or.th/activities/detail/how-to-write-thai-place-names-in-english

Leave a Comment