อีสท์ วอเตอร์สานต่อโครงการเครือข่ายรักษ์น้ำ ปีที่ 3 สร้างพลังเยาวชนร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำ

อีสท์ วอเตอร์สานต่อโครงการเครือข่ายรักษ์น้ำ ปีที่ 3 สร้างพลังเยาวชนร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำ

อีสท์ วอเตอร์เดินหน้าโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ สู่ปีที่ 3  สานต่อการขยายเครือข่ายเยาวชนกว่า 80 ชีวิตร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนและฐานให้ความรู้เรื่องน้ำในมิติต่างๆ  เน้นสร้างการปลูกจิตสำนึกร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำ คาดเยาวชนที่ผ่านโครงการจะเป็นแกนน้ำสำคัญดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำระดับชุมชน และท้องถิ่นต่อไป

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  ร่วมกับกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา    และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง   จัดโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ ปีที่ 3  เน้นการผนึกพลังเยาวชนสร้างเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำในพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยมีเยาวชนกว่า 80 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จ.ระยอง (พืชสวน) ระหว่างวันที่ 27-29พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่วัฐจักรของน้ำ  ประโยชน์คุณค่าของน้ำ ตลอดจนการดูแลรักษา  ตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ   ทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน  เพื่อดูแล หวงแหน  และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน  โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้เยาวชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ แม่น้ำบางปะกง และแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  อ่างเก็บน้ำดอกกราย  อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์ ในพื้นที่จังหวัดระยอง  เป็นต้น

โครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นการให้ความรู้เรื่องน้ำผ่านลักษณะการจัดค่ายเยาวชน  ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ หรือ East Water Young Leader Camp ที่จัดมาตั้งแต่ปี 2551  ผสมผสานกับกิจกรรมตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทำให้โครงการฯ มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น  โดยเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายนี้จะสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็น  และถือเป็นสมาชิกเครือข่ายรักษ์น้ำอีสท์ วอเตอร์  ซึ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาทุกคน

นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  อีสท์ วอเตอร์  กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า  “เราเห็นว่าการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นโครงการที่เห็นผลจริง ซึ่งล่าสุดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ดังนั้นเด็กๆ เยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนให้มีคุณภาพดีไม่เสื่อมโทรมตลอดไป”

Leave a Comment