สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ สาขาวิชาชีพถ่ายภาพ

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ สาขาวิชาชีพถ่ายภาพ

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ได้ทำความร่วมมือกับสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ สาขาวิชาชีพถ่ายภาพ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ   วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  และคุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์   นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ คุณบรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง    ดร.ทินกฤต อรรถโกวิทธาตรี นักวิชาการประเมินผล สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ  และผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ   คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ    ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ สาขาวิชาชีพถ่ายภาพ

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ    ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ สาขาวิชาชีพถ่ายภาพ

Leave a Comment