ชสอ. ร่วมกับ เมโทรซิสเต็มส์ฯ แถลงผลงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก พร้อมดึง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพันธมิต

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธีการแถลงผลงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก ร่วมกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดยมีนายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมการลงนามความร่วมมือการใช้บริการเครือข่าย ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    และการลงนามความร่วมมือการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล Private Link กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี นางดวงใจ ธรรมโชติโก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาคเอกชน ร่วมกันลงนาม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ปัจจุบัน การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ซึ่งต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพิ่มสูงขึ้น และสหกรณ์ขนาดเล็กที่มีงบประมาณ จำกัด ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านไอที ซึ่งส่งผลให้เสถียรภาพของระบบงานสหกรณ์ในภาพรวม มีความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ชสอ. มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงกำหนดแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทัดเทียมกับชุมนุมสหกรณ์ในต่างประเทศ

ชสอ. ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 อนุมัติงบลงทุนซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 18  ระบบงานหลัก จำนวน 316 ล้านบาท และอนุมัติงบลงทุนค่าจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ จำนวน 120 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 4 ปี (ปีบัญชี 2556-2559) ชสอ. จ้าง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  มูลค่าโครงการรวมกว่า 285ล้านบาท เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน ให้กับสหกรณ์สมาชิก ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาโปรแกรมฯ เป็นไปด้วยดี ตามแผนงานที่กำหนดไว้ร่วมกัน ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือ จากสหกรณ์นำร่อง จำนวน 16 สหกรณ์ในหลากหลายกลุ่มอาชีพเข้าร่วมในการให้ข้อมูลระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้ในปัจจุบัน เข้าร่วมการทดสอบระบบ และใช้งานจริงโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้บริการแบบศูนย์รวมที่มีมาตรฐาน มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานของสหกรณ์สมาชิก เพื่อให้สหกรณ์สมาชิก มีโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ใช้บริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งสามารถทำธุรกรรมกับธนาคารได้แบบข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Real time)

ดร.เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก  ชสอ.ได้ทำสัญญาใช้บริการเครือข่าย ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล Private Link กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นายอรุณ กล่าวว่า ทาง เมโทรซิสเต็มส์ฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก  เนื่องจากบริษัทฯ  มีความมั่นคง เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านไอทีแบบครบวงจรมากว่า 30 ปี มีความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการค้าชั้นนำระดับโลก มีการพัฒนาบุคลากรในระดับมืออาชีพ (IT Certification)  มีการนำ Software Development Methodology ที่ได้มาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาระบบ และมีการพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของลูกค้าเป็นหลัก

ขณะนี้ บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คือ ช่วง 1 ปีแรกระหว่างเดือน มิ.ย. 2558 ถึงเดือนพ.ค. 2559 จะเป็นการพัฒนา ระบบงานหลัก จำนวน 9 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบงานทะเบียนสมาชิก 2.ระบบงานทะเบียนทุนเรือนหุ้น 3.ระบบงานเงินฝาก 4.ระบบงาน สินเชื่อ 5.ระบบงานบัญชีและงบประมาณ 6.ระบบงานการเงิน 7.ระบบงานการดูแลปฏิบัติงาน 8.ระบบงานการเชื่อมต่อกับ ATM กับ ธนาคาร และ ระบบการกระทบยอดและชำระดุล (ระหว่าง ชสอ. กับ ธนาคาร และ ชสอ. กับ สอ. สมาชิก โดยยึดหลักการออกแบบรหัสมาตรฐานกลาง ตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย) 9.ระบบงานการยกยอด/โอนย้ายข้อมูล (Data Conversion & Migration) และจะดำเนินการพัฒนาช่วงที่ 2 ต่อไป คือ โปรแกรมระบบงานเสริม จำนวน 9 ระบบงาน ระหว่าง เดือน มิ.ย. 2559 ถึงเดือน พ.ค. 2560 ได้แก่ 1.ระบบงานตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.ระบบงานเงินลงทุน 3.ระบบงานสวัสดิการสมาชิก 4.ระบบงานสอบถามข้อมูลสมาชิก 5.ระบบงานผู้บริหารสอบถามข้อมูลธุรกิจ (MIS) 6.ระบบงานสมาชิกสัมพันธ์ 7.ระบบงานทะเบียนสินทรัพย์ 8.ระบบงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 9.ระบบงานสอบถามข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสำหรับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ (Internet & Mobility Information Service)

นายทรงพล กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ให้บริการออกบัตรเดบิตชิปการ์ดร่วม ภายใต้ชื่อบัตรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบัตรที่มีความปลอดภัย สามารถป้องกันการคัดลอกข้อมูลของผู้ถือบัตรจากการถูกโจรกรรมด้วยเครื่องสกิมเมอร์ และการปลอมแปลงบัตร สามารถอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ในการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM เช่น การสอบถามยอดเงินฝากสหกรณ์ เงินกู้สหกรณ์ การถอนเงินฝากสหกรณ์ เงินกู้สหกรณ์ รวมทั้งการโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์และบัญชีธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการนำร่อง 16 สหกรณ์ มีสมาชิกกว่า 4 หมื่นราย และคาดว่าภายในปี 2560 จะมีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 200 สหกรณ์ จำนวนกว่า 5 แสนราย

“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบาย National e–Payment ของรัฐบาล ซึ่งธนาคารมีความพร้อมในการออกบัตรชิปการ์ด รวมทั้งการให้บริการโอนเงินแบบ Any ID และ e-Payment ภาครัฐ ซึ่งธนาคารมุ่งเน้นต่อยอดบริการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า โดยปีนี้ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดบริหารจัดการทางการเงินเป็น 20% เน้นขยายฐานลูกค้าทั้งในกลุ่มข้าราชการ และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อแฟตตอริ่ง ธุรกิจซัพพลายเชน การบริหารเงินสด ธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และ SME”

นางดวงใจ กล่าวว่า “บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทีให้ความไว้วางใจ ทีโอที ในการให้บริการระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่าย Private Link พร้อมระบบเครือข่ายโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการสนองตอบภารกิจของชุมนุม โดยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งตอบสนองนโยบาย Digital Economy ซึ่งเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิฐของประเทศ โดยการวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงหมู่บ้านทั่วประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และโครงข่ายที่มีมาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมทั่วประเทศ ทีโอที จึงมีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการต่อวิสัยทัศน์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่าย Private Link ของ ทีโอที จะเชื่อมโยงระบบข้อมูลของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยู่กว่า1,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน”

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  หรือ ชสอ. กำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีสหกรณ์สมาชิก จำนวน 1,050 สหกรณ์ สินทรัพย์รวมกว่า 100,000 ล้านบาท มีสำนักงาน ตั้งอยู่ ณ ถนนนครอินทร์ สะพานพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานที่มีความโดดเด่น ทันสมัย เพื่อรองรับการขยายขอบเขตการดำเนินงานที่จะมีต่อไปในอนาคต

Leave a Comment