“ยิบอินซอย” หนุน “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ”

“ยิบอินซอย” หนุน “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย พร้อมด้วยนางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในฐานะกรรมการคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ร่วมงานสัมมนา…มิติใหม่ของภาคธุรกิจกับการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ปี 2559 ….ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ…หอการค้าไทย… งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรม ที่สอดคล้องกับแนวทางภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ทั้งนี้บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมานานกว่า 90 ปี ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจ้างงานแก่ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง  การร่วมงานสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการตอกย้ำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกวางไว้อย่างเหมาะสมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท งานสัมมนาจัดขึ้น ณ ห้องปริ๊นส์บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นพาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

ทั้งนี้การจัดงานสัมมนา….มิติใหม่ของภาคธุรกิจกับการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ปี 2559…นับเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ให้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือคนพิการ ด้วยการสนับสนุนด้านอาชีพ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการได้อย่างดีที่สุด โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานผู้พิการ  และสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบการจ้างงานในองค์กร  การส่งเงินเข้ากองทุนฯ และการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ ซึ่งได้รับการเลือกนำไปปฏิบัติมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะสามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือผู้คนพิการได้โดยตรง

Leave a Comment