ซิป้าขอเป็นสื่อกลางเชิญพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี ๕๙ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sipa.or.th

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่บริเวณชั้น ๒ ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือซิป้า ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศ กรมที่ดิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมลงนามด้วย

สำหรับการลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี ดังนั้นทางซิป้าขอเป็นสื่อกลางส่งต่อโอกาสในการถวายพระพรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.sipa.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากผู้สนใจเข้าไปในเว็บไซต์ของซิป้า จะเห็นช่องทางให้เลือกลงนามถวายพระพรฯ ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีจุดเด่นตรงที่เราสามารถเลือกรูปแบบการ์ดที่จะใช้ได้ถึง ๙ รูปแบบ โดยเป็นพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ผู้ร่วมลงนามสามารถเลือกข้อความถวายพระพร พร้อมทั้งลงชื่อของผู้ร่วมลงนามได้ นอกจากนี้ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดสถานที่ให้บริการร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ที่บริเวณชั้น ๒ ทิศเหนือ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Leave a Comment