ซีเกท โคราช รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องปีที่ 5

ซีเกท โคราช รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องปีที่ 5

นางอรพินท์ จันทร์พริ้ม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโอกาสที่โรงงานซีเกทโคราชได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงงานซีเกทโคราชได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องคือการดำเนินงานครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังคำนึงถึงการผลิตตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิตเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุด เกิดของเสียและมลพิษน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนรอบข้าง ทำให้โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

Leave a Comment