การตั้งค่า Linksys ADSL Modem Router เป็น Bridged Mode

Support: Linksys X1000, X2000, X3000, X35000

สำหรับอุปกรณ์ Linksys X-Series หรือ ADSL Modem Router เราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดการทำงานของตัวอุปกรณ์ให้ทำหน้าที่เป็นเพียง Modem อย่างเดียว (แปลงสัญญาณ analog จากสายโทรศัพท์ให้เป็น digital) เพื่อการแยกส่วนการทำงานอย่างเช่น หน้าที่ในการเชื่อมต่อและค้นหาเส้นทางสำหรับออกอินเตอร์เน็ตให้เป็นหน้าที่ของ Router ส่วนหน้าที่กระจายสัญญาณ Wireless ก็ให้เป็นหน้าที่ของ Access Point เป็นต้น

ขั้นตอนการตั้งค่า

1. เชื่อมต่อสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต DSL ของ Linksys X-Series
X-Connect-Cable

2. เชื่อมต่อสายแลนจาก Linksys X-Series เข้ากับคอมพิวเตอร์
X-Connect-Com

3. เข้าสู่หน้าตั้งค่าของอุปกรณ์ โดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Exploer, Chrom, Firefox

4. พิมพ์ IP Address ของ LinksysX-Series โดย default คือ 168.1.1 ในช่อง Address และกด Enter

5. Login เข้าสู่หน้าตั้งค่าโดยใช้ Username: admin และ Password: admin จากนั้นกดปุ่ม Login

login

6. ไปที่เมนู Wireless ->Basic Wireless Settings และเลือก Manual

7. ทำการปิดการใช้งาน Wireless โดยเลือก Network Mode เป็น Disabled จากนั้นกดปุ่ม Save Settings

wireless-disable

8. ไปที่เมนู Setup – > Basic Setup

9. เลือก Internet Connection Type เป็น Bridged Mode Only

bridgedmode

10. ตั้งค่าตามรายละเอียดดังนี้

  • Multiplexing: LLC
  • QoS Type: UBR
  • Auto detect: disable
  • กำหนดค่า VPI และ VCI ตามผู้ให้บริการ
  • DSL modulation: Multimode (หรือตามผู้ให้บริการกำหนด)

11. ทำการปิด DHCP Server โดยเลือกเป็น Disabled

dhcp-disable

12. กดปุ่ม Save Settings

 

การตั้งค่า Linksys Router กับ ADSL Modem Bridged Mode

***ตัวอย่างคือ Linksys Router รุ่น E1700

1. เชื่อมต่อสายแลนจาก ADSL Modem เข้ากับพอร์ต Internet ของ Linksys Router

2. เชื่อมต่อพอร์ตแลน ของ Linksys Router เข้ากับคอมพิวเตอร์

 

3. เข้าสู่หน้าตั้งค่าของ Linksys Router โดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Exploer, Chrom, Firefox

4. พิมพ์ IP Address ของ Linksys E1700 โดย default คือ 168.1.1 ในช่อง Address และกด Enter

5. Login เข้าสู่หน้าตั้งค่าโดยใช้ Username: admin และ Password: admin จากนั้นกดปุ่ม Login

login

6. ไปที่เมนู Setup -> Basic Setup

7. เลือก Internet Connection Type เป็น PPPoE

E1700-PPPoE

8. กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

9. เปลี่ยน Time Zone

10. กดปุ่ม Save Settings

11. ไปที่แท็บ Wireless -> Basic Wireless Settings และ เลือก Manual

E1700-Wireless-SSID

12. ตั้งค่า Wireless LAN ดังนี้

  • Network Mode: Mixed
  • Network Name (SSID): “ชื่อ SSID”
  • Channel Width: Auto (20 MHz or 40 MHz)
  • Channel: Auto
  • SSID Broadcast: Enable

13. กดปุ่ม Save Settings

14. ไปที่ Wireless -> Wireless Security

15. เลือก Security Mode เป็น WPA2 Personal

E1700-Wireless-Security

16. กรอกรหัสผ่านในช่อง Passphrase

17. กดปุ่ม Save Settings

18. ทดสอบใช้งาน

Leave a Comment