ZyXEL Network Management Software บริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างง่ายและสะดวก

การใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับงาน SI หรืองานองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์หลายๆ ชิ้น แม้ว่าแต่ละชิ้นจะมีหมายเลข IP กำกับที่ตัวอุปกรณ์แล้วก็ตาม แต่การตั้งค่าครั้งที่จะเข้าไปที่หมายเลข IP แต่ละตัวเพื่อที่จะคอนฟิกค่าต่างๆ, ทำการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์, เปลี่ยนหมายเลข IP หรือแม้แต่การอัพเฟิร์มแวร์ในเวอร์ชันใหม่ๆ ก็ดูว่าจะลำบากและเป็นการเพิ่มภาระในการทำงานอยู่พอสมควรดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการ

ZyXEL ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายได้มีซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อให้เกิดความง่ายในการใช้งานโดยซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ ZyXEL ได้อย่างหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi Access Point, Switch,Security และ Unified Access Gateway

สำหรับ ZyXEL Network Management Software นั้นจะมีทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน คือ ZyXEL ONE Network เป็นซอฟต์แวร์สำหรับค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่าย และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อไปยัง ZyXEL AP Configurator, ZyXEL Wireless Optimizer จะเป็นการจำลองจัดวางอุปกรณ์ไร้สายตามแผนผังอาคารหรือแปลนของพื้นที่ที่ใช้งาน ทำให้ผู้ติดตั้งสามารถวิเคราะห์ถึงการเชื่อมต่อกันของสัญญาณได้ ซึ่งจะทำให้ทราบสภาพของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น และ ZyXEL AP Configurator เป็นซอฟต์แวร์ในการตั้งค่า จัดการตัวอุปกรณ์นั้นๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

ZyXEL Network Management Software บริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างง่ายและสะดวก

การทดสอบเราได้ทำ การทดสอบร่วมกับ ZyXEL NWA1121-NI ซึ่งเป็น 802.11 b/g/n Ceiling Mount PoE Access Point สำหรับในรุ่นนี้จะต้องมีการอัพเฟิร์มแวร์เป็น V2.00 (AABJ.0) ก่อนถึงจะทำงานร่วมกับ ZyXEL ONE Network ได้

สำหรับ ZyXEL ONE Network สามารถโหลดฟรีได้ที่ http://www.zyxel.com/products_services/zon_utility.shtml?t=p ซึ่งในการใช้งานถือว่าใช้งานได้ง่ายและสะดวก และสามารถค้นหาอุปกรณ์ได้ง่าย ส่วนของ ZyXEL Wireless Optimizer จะเป็นการวาดผังของอุปกรณ์ไร้สายทั้งย่าน 5GHz และ 2.4GHz ซึ่งในการวางแผนผู้วางก็จะต้องมีการจัดย่านความถี่ให้อย่างเหมาะสมเพื่อลดการชนกันของสัญญาณ

โดยรวม ZyXEL Network Management Software เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ช่วยให้การติดตั้งได้ง่ายขึ้น

 

 

FEATURE
– ออกแบบมาให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
– กำหนดหมายเลข IP และการอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ Wi-Fi access points (APs),switches และ gateways ได้สะดวก
– ทำงานร่วมกับ ZyXEL AP Confi gurator (ZAC) ได้อย่างลงตัว

 

 

Conclusion :  สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่าย, มีแผนผังในการติดตั้ง ช่วยลดการชนกันของสัญญาณไร้สายได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ : บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2831-5315 www.zyxel.com/th/th


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply