พื้นฐานการตั้งค่า Linksys Access Point LAP-Series

LAP1
เข้าสู่หน้าตั้งค่าโดยพิมพ์ IP Address ของ Linksys LAP-Series ใน Web Browser

กรณีที่ 1 ถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่อ Access Point เข้ากับ Router
LAP2

 • ให้ทำการตั้ง IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 192.168.1.8 Subnet mask: 255.255.255.0
 • เข้าสู่หน้าตั้งค่า LAP-Series โดยพิมพ์ Default IP คือ 192.168.1.252 ใน Web Browser

กรณีที่ 2 หากเชื่อมต่อ Access Point เข้ากับ Router

ให้ตรวจสอบที่ DHCP Table ของ Router ว่าแจก IP Address หมายเลขใดให้ Access Point

LAP3

ดังตัวอย่างของ Router Linksys LRT224/LRT214 ดังนี้

 • เข้าสู่หน้าตั้งค่า Router
 • เลือกเมนู DHCP และไปที่ DHCP Status
 • ตรวจสอบ IP Address ของ Access Point
 • เข้าสู่หน้าตั้งค่าโดยพิมพ์ IP Address ที่ได้รับจาก DHCP Server ใน Web Browser

LAP4

ใช้ Username: admin และ Password: admin ในการ login เข้าสู่หน้าตั้งค่า

LAP5

การตั้งค่า Access Point แบบพื้นฐานสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1: การตั้งค่า Access Point โดยรับ IP Address แบบ Automatic Configuration (DHCP)
ตัวอย่างนี้จะขอแนะนำการตั้งค่า Access Point ให้ทำการรับ IP Address มาจาก Router หลัก ซึ่งจะทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายและหากมี Access Point หลายๆตัว สามารถที่จะทราบว่า Access Point ตัวไหนมี IP Address เป็นอะไรได้โดยการระบุ Host Name ของแต่ละตัว และดู IP Address ที่ได้รับแจกมาจาก Router ได้จาก DHCP Table วิธีนี้มีข้อดีตรงที่เราไม่จำเป็นต้องจำ IP Address ของ access Point แต่ละตัว แต่มีข้อเสียตรงที่ IP Address ของ Access Point จะไปปะปนกับของลูกข่าย แต่สามารถแก้ได้โดยกำหนด DHCP Reservation ไว้ใน Router

1. เข้าไปแท็บ Configuration และไปที่เมนู LAN -> Network Setup

2. ทำการเปลี่ยน Host Name เป็นชื่อที่ต้องการ

3. ในหัวข้อ IP Settings ให้เลือกเป็น Automatic Configuration

LAP6

4. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

วิธีที่ 2: การตั้งค่า Access Point โดยกำหนด IP Address แบบ Static IP

การตั้งค่าลักษณะนี้เป็นการกำหนด IP Address ให้กับ Access Point โดยตรง ซึ่งแต่ละตัวจะมี IP Address แตกต่างกันไปตามแต่การออกแบบระบบ ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถดูแลรักษาง่ายเพราะสามารถระบุ IP Address ได้โดยตรง แต่มีข้อเสียคือจะต้องจดจำ IP Address ของแต่ละเครื่อง หากคู่มือสูญหายก็จะเป็นการยากต่อการตั้งค่าในครั้งต่อไป

1. เข้าไปแท็บConfiguration และไปที่เมนู LAN -> Network Setup

2. ทำการเปลี่ยน Host Name เป็นชื่อที่ต้องการ (Optional)

3. ในหัวข้อ IP Settings ให้เลือกเป็น Static IP Address

4. กรอกรายละเอียดดังนี้

 • Local IP Address (IP ของ Access Point ตัวนี้)
 • Subnet Mask
 • Default Gateway(IP ของ Gateway หรือ Router)
 • Primary DNS (IP ของ Router หรือ DNS Server)
 • Secondary DNS (IP ของ DNS Server รอง ถ้ามี)

LAP7

5. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

การตั้งค่า Wireless LAN

หลังจากที่ตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Access Point เข้ากับระบบเรียบร้อยแล้วในหัวข้อ LAN Settings จากนั้นเราจะมาทำการตั้งค่า Wireless LAN ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่กำหนด SSID และ Security สำหรับแต่ละ SSID ที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู Wireless -> Basic Settings

2. เลือกWireless Radioที่ต้องการ (เฉพาะDual Band Access Point)

 • สำหรับคลื่น 2.4 GHz ให้เลือกเป็น Radio 1
 • สำหรับคลื่น 5 GHz ให้เลือกเป็น Radio 2

ตั้งชื่อ SSID Name เป็นชื่อที่ต้องการ

LAP8
4. หากต้องการสร้าง SSID อื่นๆ ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง Enable และ Broadcast จากนั้นจึงตั้งชื่อ SSID ที่ต้องการ
LAP9
5. ทำการตั้ง Security สำหรับ Wireless LAN โดยไปที่เมนู Wireless -> Security

6. เลือกชื่อ SSID ที่ต้องการตั้ง Security

7. เลือก Security Mode เป็น WPA2-Personal

8. กรอกรหัสผ่านที่ต้องการจำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไปในช่อง Pre-shared Key
LAP10
9. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า และทำการกำหนด Security ให้กับ SSID อื่นๆตามต้องการ

Leave a Comment