การอัพเกรด Firmware ของ Linksys LGS300/500 Series ผ่านเว็บเบราเซอร์

การอัพเกรด Firmware ของ Linksys LGS300/500 Series ผ่านเว็บเบราเซอร์

1. ทำการดาวน์โหลด Firmware เวอร์ชั่นล่าสุด มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์(http://support.linksys.com)
2. เข้าสู่หน้าการตั้งค่าของ Switch
3. ใส่ Username: admin Password: admin
4. เลือกแท็บ Maintenance
5. เลือกเมนู File Management -> Firmware & Boot Code

kb29304-001_en_v1

6. เลือก Option สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ดังนี้

  • File Transfer Protocol : HTTP/HTTPS
  • Command: Upgrade
  • File Type: Firmware

kb29304-002_en_v1

7. กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์

kb29304-003_th_v1

8. เลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ได้ทำการดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้

kb29304-003-2_th_v1

9. กดปุ่ม Apply เพื่อเริ่มทำการอัพเกรด Firmware

10. เมื่อมีหน้าต่างแสดงการยืนยันปรากฎขึ้นมา ให้กดปุ่ม OK

kb29304-004_en_v1

11. รอจนกระทั่งการอัพเกรดเสร็จสิ้น

12. เมื่อกระบวนการอัพเกรดเส็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู File Management -> Active Firmware Image และเลือก Firmware เวอร์ชั่นใหม่ที่ได้ทำการอัพเกรด จากนั้นกดปุ่ม Apply

kb29304-005_th_v1

13. ทำการ Reboot เพื่อเริ่มใช้เฟิร์มแวร์ใหม่ โดยไปที่เมนู Reboot และกดปุ่ม Reboot

kb29304-006_th_v1

Leave a Comment