นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจและศึกษาดูงานเมโทรซิสเต็มส์ฯ (MSC)

นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจและศึกษาดูงานเมโทรซิสเต็มส์ฯ (MSC)

นายพิภพ โชควัฒนา ผู้บริหาร นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค สถาบันเครือข่ายธุรกิจและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ “องค์กรดิจิตอล” ภายใต้เครือสหพัฒน์ ได้นำคณะธุรกิจเข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และฟังการบรรยายความรู้เรื่อง “Technology & Software Solution สู่องค์กรดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าธุรกิจ” จาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจ และสนับสนุนให้องค์กรทางธุรกิจพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรดิจิตอล