เมโทรซิสเต็มส์ฯ

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านทุจริตแห่งชาติ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์นโยบายการต่อต้านทุจริตเนื่องในโอกาส “วันต่อต้านทุจริตแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์นโยบายดังกล่าว เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  

เมโทรซิสเต็มส์ฯ และ บริษัทย่อย MCC, MID รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ และ นางนิตยา ธนวิริยะกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) และ บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด (MID) และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ “ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008” จาก นายสุเมธ หุตินทรวงศ์ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ …

เมโทรซิสเต็มส์ฯ และ บริษัทย่อย MCC, MID รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 Read More »