อีสท์ วอเตอร์สานต่อโครงการเครือข่ายรักษ์น้ำ ปีที่ 3 สร้างพลังเยาวชนร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำ

อีสท์ วอเตอร์สานต่อโครงการเครือข่ายรักษ์น้ำ ปีที่ 3 สร้างพลังเยาวชนร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำ

อีสท์ วอเตอร์เดินหน้าโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ สู่ปีที่ 3  สานต่อการขยายเครือข่ายเยาวชนกว่า 80 ชีวิตร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนและฐานให้ความรู้เรื่องน้ำในมิติต่างๆ  เน้นสร้างการปลูกจิตสำนึกร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำ คาดเยาวชนที่ผ่านโครงการจะเป็นแกนน้ำสำคัญดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำระดับชุมชน และท้องถิ่นต่อไป