Graphic Communication Technology

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ฯ จัดอบรมหลักสูตร Graphic Communication Technology รองรับความต้องการอุตสาหกรรมการพิมพ์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายโคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้ายนั่งแถวหน้า)  นำทีมผู้บริหารจัดอบรมหลักสูตร “Graphic Communication Technology”  ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  เพื่อสร้างความรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  จาก 4 สถาบัน จำนวน 57 คน ประกอบด้วย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์หวังว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการพิมพ์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตได้อย่างดีในอนาคต ณ อาคารซันทาวเวอร์ เอ  ถนนวิภาวดีรังสิต