ปปช

สำนักงาน ป.ป.ช จัดเก็บล็อกไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ ใ ช้ Softnix Logger ช่วยในจัดเก็บ Log file

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใช้ Softnix Logger ช่วยในจัดเก็บล็อกไฟล์ (Log file) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงสามารถเรียกออกมาดูได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง