เอเชียซอฟท์ แจ้งยุติการให้บริการเกม Ragnarok Online

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งการยุติการให้บริการเกม Ragnarok Online ในประเทศไทย เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาการให้บริการกับผู้พัฒนาอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30มิถุนายน 2559  หลังจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2545 ในส่วนของการยุติการให้บริการเกม Ragnarok Online ขอแจ้งว่า บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากการเปิดให้บริการเกม Ragnarok  Online ช่วงปี 2558  ที่ผ่านมานั้น ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวมในกลุ่มบริษัทฯ