SAS

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำร่องจัดอบรมการใช้โปรแกรมแซสให้กับนักศึกษา ภาควิชาสถิติ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะการใช้โปรแกรม SAS รองรับโลกของบิ๊กดาต้า

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.มนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมงานบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในโอกาสจัดอบรม Work Shop : Basic SAS , Programming and Statistics and Data Miningให้กับนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้การใช้โปรแกรม SAS  ก่อนจบการศึกษาและออกไปทำงานจริง รองรับความต้องการของตลาดในโลกของบิ๊กดาต้าซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยการอบรมได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เข้าอบรมในแบบบรรยากาศเป็นกันเอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แซส ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Workshop: Basic SAS, Programming and Statistics and Data Mining เพิ่มเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาให้มีความรู้การใช้โปรแกรมแซสก่อนจบออกไปทำงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัด Work Shop : Basic SAS , Programming and Statistics and Data Mining  เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาให้มีความรู้การใช้โปรแกรมแซสก่อนจบออกไปทำงาน เนื่องจากอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำเป็นต้องรู้ด้านความเสี่ยง การดูสถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และการเป็นนักโปรแกรมเมอร์พร้อมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกของบิ๊กดาต้า โดยการจัดอบรมได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์เข้าร่วมอบรมคับคั่ง ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปปง.ล้ำ…เตรียมใช้ แซส (SAS) “ตาข่ายไอทีอัจฉริยะดักจับข้อมูลฟอกเงิน” เทคโนโลยีวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินระดับโลก

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แถลงข่าวความร่วมมือกับบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในการนำเทคโนโลยีระดับโลก แซส (SAS) มาวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และคาดหวังว่า หาก ปปง. นำ แซส (SAS) มาใช้ จะช่วยเพิ่มปริมาณข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ธุรกรรมได้ในอนาคต