Tag: Schneider Electric Galaxy 300

  • Schneider Electric Galaxy 300 เพิ่มความมั่นใจในการปกป้องข้อมูล

    Schneider Electric Galaxy 300 เพิ่มความมั่นใจในการปกป้องข้อมูล

    มีคุณสมบัติช่วยป้องกันระบบล่มและให้ความพร้อมของระบบที่เหนือกว่า โดยรองรับการติดตั้งแหล่งกำเนิดพลังงานหนึ่งหรือสองหน่วย และใช้ระบบ Online Double Conversion ที่แยกระหว่างอินพุตและเอาต์พุตออกจากกันอย่างแท้จริง โดยคลื่นไฟฟ้าไม่ขาดหายในระหว่างการโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้าแต่อย่างใด และมีระบบ Bypass ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการโอนย้ายโหลดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังระบบไฟฟ้าหลักระหว่างที่มีการใช้งานในอัตราสูง ขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันสามารถใช้ยูพีเอส 2 หน่วยเพื่อจ่ายไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อสำรองการทำงานของระบบ นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกสำหรับการสำรองแบตเตอรี่ภายในสูงสุดถึง 10 นาทีในการทำงาน หรืออุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่ภายนอกแบบแร็ค เพื่อให้รองรับการทำงานได้สูงสุดถึง 4 ชั่วโมง บริษัท ชไนเดอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด 0-2204-9816 www.schneider-electric.co.th